Oferta indywidualna skierowana jest przede wszystkim do osób fizycznych szukających profesjonalnej i rzetelnej pomocy prawnej i obejmuje:

 1. Sprawy cywilne:
  • sprawy z zakresu prawa własności / zasiedzenie, współwłasność, ochrona własności
  • sprawy z zakresu ochrony posiadania
  • użytkowanie, służebności
  • sprawy o zapłatę
  • sprawy o roszczenia wynikające z umów
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • sporządzanie pism procesowych: pozwy, wnioski, apelacje, kasacje, pisma przygotowawcze
 2. Postępowanie egzekucyjne:
  • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego
  • sprawy komornicze / zajęcia rachunków bankowych, wierzytelności, ruchomości, nieruchomości, eksmisje
 3. Prawo spadkowe:
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego /zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku
 4. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:
  • alimenty
  • rozwody, separacje
  • unieważnienie małżeństwa
  • kontakty
  • ubezwłasnowolnienie
  • pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • sprawy z zakresu opieki i kurateli
 5. Sprawy z zakresu prawa karnego:
  • obrona klienta na każdym etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego każdej instancji
  • sporządzenie pism procesowych: apelacji, kasacji, prywatnego aktu oskarżenia
 6. Sprawy z zakresu prawa karnego skarbowego:
  • obrona i reprezentacja klientów przed finansowymi i niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego, obrona klienta na etapie postępowania sądowego I instancji oraz postępowania odwoławczego
  • sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  • sprawy o przestępstwa tytoniowe, alkoholowe, celne, dewizowe
 7. Sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego:
  • sporządzenie wniosków/pism i reprezentacja klienta w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego
 8. Sprawy z zakresu prawa podatkowego i finansowego:
  • zapewniam profesjonalną obsługę klienta indywidualnego oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, oferując doradztwo prawne oraz reprezentację klienta w postępowaniu podatkowym zarówno przed organem pierwszej instancji jak i w postępowaniu odwoławczym, w spawach z zakresu prawa finansowego celnego, dewizowego, podatkowego
 9. Sprawy administracyjne:
  • reprezentacja klienta na każdym etapie postępowania
  • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych emerytalnych, skarg do WSA, NSA, wniosków
 10. Sprawy z zakresu prawa pracy:
  • reprezentacja pracowników i pracodawców w postępowaniu przed sądem pracy
  • sprawy z zakresu ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenia do pracy
  • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
  • sprawy o zapłatę z tytułu nadgodzin
  • sprawy z zakresu zakazu konkurencji